Устав Объединения

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ» (надалі – Об’єднання) є добровільним об’єднанням релігійних громад (надалі – помісних церков) та інших релігійних організацій євангельських християн-баптистів, розташованих у Одеській області, яке утворюється з метою задоволення релігійних потреб їх членів сповідувати і поширювати християнську віру.

1.2.    РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ» є релігійним управлінням у відповідності до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

1.3. Об’єднання є складовою ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ (надалі – ВСЦ ЄХБ).

1.4.  Членство нових церков у Об’єднанні вирішується Радою Об’єднання і затверджується на Конференції.

1.5.  Юрисдикція Об’єднання розповсюджується на помісні церкви, що входять до складу Об’єднання, а також на інші організації, засновані Об’єднанням.

1.6.  Об’єднання у своїй повсякденній діяльності керується Святим Писанням (канонічними книгами Біблії), Віровченням ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН- БАПТИСТІВ, Конституцією, законодавством України, та цим Статутом.

1.7.   Об’єднання має зв’язки з іншими релігійними громадами, церквами, релігійними об’єднаннями та організаціями як в Україні, так і за її межами, може направляти своїх представників за кордон, а також запрошувати закордонних духовних діячів для обміну досвідом і надання взаємодопомоги.

1.8.  Об’єднання є юридичною особою з моменту державної реєстрації, може мати свій розрахунковий та інші рахунки у банківських установах України та за її межами, печатку, штамп, бланки з позначенням свого найменування.

1.9.  Об’єднання є неприбутковою релігійною організацією, що не має на меті одержання прибутку для його розподілу між його учасниками.

1.10.Найменування Об’єднання:

– повне найменування українською мовою: «РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЦЕРКОВ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ»;

 – російською мовою: «РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОДЕСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЇЕДИНЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ»;

 – англійською мовою: «RELIGIOUS ORGANIZATION «ODESSA REGIONAL ASSOCIATION OF CHURCHES OF EVANGELICAL CHRISTIANS-BAPTISTS»;

 – скорочене найменування: РО «ОООЦ ЄХБ»;

1.11.  Юридична адреса Об’єднання: вул. Садова, 39, с. Корсунці, Лиманський район, Одеська область, 67583.

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ

2.1.    МетоюОб’єднання є задоволення релігійних потреб віруючих сповідувати і поширювати християнську віру, здійснення пастирського служіння та духовної опіки.

Завдання Об’єднання:

2.2.  Сприяти проповіді Євангелії усіма доступними засобами (богослужбові та євангелізаційні зібрання, радіо, телебачення, преса, Інтернет тощо).

2.3.  Сприяти втіленню в життя і діяльність помісних церков віровчення та біблійних принципів.

2.4.  Сприяти єдності та взаєморозумінню між усіма помісними церквами та іншими релігійними організаціями, що входять до складу Об’єднання та ВСЦ ЄХБ, а також збереженню помісних церков у чистоті євангельського вчення.

2.5.   Сприяти утворенню у складі Об’єднання нових помісних церков та їхньому зростанню.

2.6.  Координувати      служіння всіх помісних церков Об’єднання, не втручаючись у їхню внутрішню діяльність, згідно статуту помісної церкви.

2.7.  Сприяти помісним церквам в більш ефективному служінні.

2.8.  Організовувати підготовку служителів для помісних церков.

2.9.  Піклуватися про духовно-моральне відродження українського народу, поширювати та відстоювати християнські моральні цінності, сприяти духовному і моральному відродженню людей.

2.10.Здійснювати справи милосердя та добродійності в інтересах соціально незахищених верств населення, малозабезпечених та інших осіб, які потребують піклування.

3. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОБ’ЄДНАННЯ

3.1.   Вищим керівним органом Об’єднання є Конференція представників помісних церков.

3.2.   До виключної компетенції Конференції відносяться:

3.2.1.     Обрання Голови Об’єднання — старшого пресвітера, згідно з поданням Номінаційної комісії. Кандидати на Голову Об’єднання проходять співбесіду з членами Правління ВСЦ ЄХБ.

3.2.2.     Обрання першого заступника і заступників Голови Об’єднання згідно з поданням Номінаційної комісії після погодження з кандидатами на Голову Об’єднання.

3.2.3.    Обрання Ради Об’єднання за поданням чинної Ради та Номінаційної комісії.

3.2.4.    Обрання Ревізійної комісії.

3.2.5.    Прийняття нової редакції Статуту, змін і доповнень до нього.

3.2.6.    Припинення діяльності та реорганізація Об’єднання.

3.2.7.    Призначення ліквідаційної комісії.

3.3.Порядок підготовки та проведення звітно-виборної Конференції:

3.3.1.    Звітно-виборна Конференція скликається один раз у 5 років.

3.3.2.     Норми представництва, місце проведення Конференції визначаються Радою Об’єднання. Час проведення Конференції узгоджується з Радою ВСЦ ЄХБ. Процедура обрання Голови Об’єднання проводиться шляхом таємного голосування.

3.3.3.    Для підготовки кандидатур на звітно-виборну Конференцію за 6 місяців до її проведення обирається Номінаційна комісія у складі не менше п’яти і не більше семи осіб.

3.3.4.    При необхідності, за 6 місяців до звітно-виборної Конференції обирається Статутна комісія Об’єднання.

3.3.5. Позачергова звітно-виборна Конференція може бути скликана за пропозицією не менше 50 відсотків членів Ради Об’єднання або 50 відсотків помісних церков.

3.4.  Духовно-повчальні, робочі та інші конференції скликаються Радою Об’єднання відповідно до потреб.

3.5.  Для втілення у життя ухвал з’їздів ВСЦ ЄХБ та рішень Конференцій, здійснення статутної діяльності Об’єднання та його зовнішнього представництва на Конференції обираються:

3.5.1.     Голова Об’єднання – старший пресвітер (переважно з числа діючих перших пресвітерів церков).

3.5.2.      Заступники Голови Об’єднання (з числа діючих пресвітерів церков).

3.5.3.     Рада Об’єднання (з числа діючих пресвітерів церков і керівників ключових відділів Об’єднання). Необхідна кількість членів Ради Об’єднання визначається Конференцією.

3.6. Голова Об’єднання, його заступники обираються Конференцією не менше 2/3 голосів делегатів. Члени Ради Об’єднання обираються більшістю голосів. Конференція правочинна при участі в роботі 2/3 делегатів Конференції згідно з нормами представництва.

3.7.  Голова Об’єднання входить в Раду ВСЦ ЄХБ, представляючи помісні церкви та релігійні організації Об’єднання.

3.8.  Голова Об’єднання представляє інтереси Об’єднання перед органами влади, іншими організаціями та установами в Україні, а також за її межами. Голова Об’єднання має право підпису в юридичних, фінансових та банківських документах.

3.9.  Голова Об’єднання та його заступники утворюють Правління Об’єднання, що збирається на свої засідання відповідно до потреб. До функцій Правління Об’єднання відносяться:

–   управління поточною діяльністю Об’єднання;

-господарське управління майном та коштами Об’єднання згідно з чинним бюджетом;

–   затвердження штатного розпису Об’єднання;

-проведення співбесід з кандидатами на пресвітерське служіння, які обираються вперше;

–   подання кандидатур на керівників відділів;

–   формування постійно діючих та тимчасових комісій Об’єднання.

3.10.  Голова Об’єднання є Головою Ради Об’єднання. Голова Об’єднання: 

– укладає угоди;

– видає доручення та зобов’язання;

розпоряджається майном та коштами Об’єднання згідно з чинним бюджетом.

3.11.  У випадку відсутності Голови Об’єднання його функції виконує перший заступник.

3.12.У випадку невідповідності у служінні Голови Об’єднання та його заступників питання продовження їх служіння розглядається Радою Об’єднання під головуванням Голови ВСЦ ЄХБ або його заступників і вирішується на позачерговій Конференції.

3.13.Вся відповідальність за діяльність Об’єднання у період між Конференціями щодо виконання її ухвал покладена на Раду Об’єднання та Правління.

3.14.   Голова Об’єднання щорічно звітує перед Конференцією про свою роботу, роботу Правління та роботу Ради Об’єднання, а у період між Конференціями – перед Радою Об’єднання та Радою ВСЦ ЄХБ.

3.15.    Рада Об’єднання збирається на засідання відповідно до необхідності, але не рідше одного разу у три місяці.

3.16. Голова Об’єднання, його заступники та члени Ради Об’єднання допомагають помісним церквам у проповіді Євангелії, розв’язанні складних питань внутрішньо церковного життя, головують на членських зібраннях помісних церков при обранні та звільненні пресвітерів, а також можуть вести й інші членські зібрання помісних церков.

3.17.Рада Об’єднання розглядає клопотання помісних церков про рукопокладення пресвітерів. Після співбесіди з кандидатами на відповідність до служіння пресвітери помісної церкви, Голова Об’єднання, його заступники або інші члени Ради Об’єднання звершують рукопокладення на служіння.

3.18.     У випадку невідповідності пресвітера служінню і Священному Писанню, питання його служіння за поданням церковної ради розглядається Радою Об’єднання спільно з радою помісної церкви.

3.19.      Рада Об’єднання призначає керівників релігійних організацій, які входять до складу Об’єднання та були утворені ним.

3.20.     Голова Об’єднання, як правило, обирається на один термін з правом подальшого переобрання. При обранні Голови Об’єднання його вік, як правило, не повинен перевищувати 60 років.

3.21.  Зарплата Голови Об’єднання – як правило складає, не менше трьох прожиткових мінімумів.

3.22.Для перевірки діяльності Об’єднання Конференцією обирається Ревізійна комісія у складі трьох осіб з числа пресвітерів церков згідно з рішенням 2/3 голосів делегатів.

4. ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАННЯ

4.1.    Для виконання статутних завдань Об’єднання створює відділи: євангелізаційні, освітній, благодійницький, молодіжний, жіночий, недільних шкіл, видавничий тощо, які діють згідно з Положеннями, затвердженими Радою Об’єднання, і під її керівництвом. Необхідність відділів, їх штат та бюджет визначаються Радою Об’єднання.

4.2.  Об’єднання може створювати та виступати засновником у відповідності до законодавства України різних установ з правом юридичної особи, а також без права юридичної особи, які діють відповідно до власних Статутів або спеціальних Положень:

–  просвітницьких товариств, духовних та загальноосвітніх навчальних закладів, друкарень, видавництв, бібліотек, архівів, аудіо- та відеостудій;

–   місій, релігійних братств;

–   дитячих та молодіжних таборів і клубів;

  лікарень та інших лікувально-оздоровчих закладів;

–  притулків, інтернатів, реабілітаційних центрів, благодійних їдалень, закладів милосердя та благодійництва;

–   інших установ для духовно-просвітницької та благодійницької діяльності.

4.3.  Об’єднання може видавати та розповсюджувати без отримання прибутку християнські газети, журнали, бюлетені, книги, календарі, інші інформаційні матеріали, створювати християнські радіо- та телепрограми, християнські Інтернет-ресурси, а також засновувати та використовувати засоби масової інформації.

4.4.  Об’єднання може організовувати та проводити конференції, семінари, дитячі та молодіжні табори, клуби тощо.

5.МАЙНО ТА КОШТИ ОБ’ЄДНАННЯ

5.1.  Об’єднання володіє, користується і розпоряджається майном, яке належить йому на праві власності.

5.1.1.  У власності Об’єднання можуть бути будівлі, предмети культу, об’єкти виробничого, соціального і доброчинного призначення, транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення його статутної діяльності. Користування землею здійснюється згідно з чинним законодавством.

5.1.2.  Об’єднання має право власності на майно, придбане або створене ним за рахунок власних коштів, пожертвуване громадянами, організаціями або передане державою, придбане на інших підставах, передбачених законодавством.

5.1.3.  У власності Об’єднання може бути також майно, що знаходиться за межами України.

5.1.4.  Об’єднання має право звертатись за добровільними, фінансовими та іншими пожертвуваннями і одержувати їх.

5.1.5.    Об’єднання має право приймати дарування та заповіти в Україні та за її межами, а також дарувати і продавати належне йому майно.

5.2.  Кошти Об’єднання складаються за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб в Україні і за кордоном.

5.3.  Кошти Об’єднання використовуються виключно для виконання його статутних завдань і Об’єднання не несе матеріальної відповідальності за фінансово-господарську діяльність заснованих ним підприємств і установ.

5.4.  Будівництво культових та інших будівель Об’єднання здійснює в порядку, визначеному чинним законодавством для об’єктів цивільного призначення.

5.5.  Об’єднання має право використовувати для своїх потреб будівлі та майно, що надаються йому на договірних засадах державними, громадськими організаціями або громадянами України та інших країн.

5.6.  Об’єднання має право ввозити, отримувати, розпоряджатися гуманітарною допомогою без одержання прибутку в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.7.  Об’єднання має право здійснювати фінансові та валютні операції для

виконання своїх статутних завдань, що не передбачають отримання прибутку, у

відповідності до діючого законодавства України.

5.8.Кошти Об’єднання використовуються виключно для виконання його статутних завдань, а також на адміністративно – господарські потреби, пов’язані з функціонуванням Об’єднання.

5.9.  Кошти Об’єднання та отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед Засновників, або членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з Об’єднанням осіб.

5.10.  Зі своїх коштів Об’єднання добровільно робить відрахування у бюджет ВСЦ ЄХБ.

5.11.  Бухгалтерський облік та звітність Об’єднання здійснюються у порядку, встановленому діючим українським законодавством.

6. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В ОБ’ЄДНАННІ

6.1. Об’єднання має право приймати на роботу громадян – членів помісних церков, що входять до складу Об’єднання. Умови праці встановлюються відповідно до угоди між Об’єднанням і працівником і визначаються трудовою угодою.

6.2.На громадян, що працюють в Об’єднанні за трудовою угодою, поширюється законодавство про працю, а також вони підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1.Зміни та доповнення до Статуту Об’єднання приймаються Конференцією та затверджуються ВСЦ ЄХБ.

7.2.Прийняті Конференцією зміни та доповнення, викладаються у новій редакції Статуту та реєструються у відповідності до чинного законодавства.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1.   Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Об’єднання провадиться відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства.

8.2.  При реорганізації Об’єднання його права та обов’язки переходять до правонаступників.

8.3.Ліквідація Об’єднання здійснюється: на підставі рішення Конференції за узгодженням із ВСЦ ЄХЬ, або за рішенням суду у випадку, якщо діяльність Об’єднання суперечить Статуту та діючому законодавству.

8.4.Ліквідація Об’єднання може відбутись за рішенням Конференції, якщо в ній брало участь 2/3 членів Об’єднання.

8.5.У випадку прийняття рішення Конференцією про ліквідацію Об’єднання, Конференція призначає ліквідаційну комісію.

8.6.  З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять усі повноваження щодо управління справами Об’єднання.

8.7.  При припиненні діяльності Об’єднання майнові питання вирішуються відповідно до рішень Конференції, та чинного законодавства. Майно, надане в тимчасове користування державними, громадськими або іншими організаціями, а також приватними особами, повертається його попередньому власнику, а власне майно може бути передано помісним церквам як не прибутковим організаціям, ВСЦ ЄХБ, іншим неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховується до доходу державного бюджету.

8.8.При реорганізації і ліквідації Об’єднання працівникам, які звільняються гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.9.Об’єднання вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це в єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

Підтримуйте служіння пожертвами. "Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має" (2 Кор 8:12).

https://odessabaptist.info/wp-content/uploads/2022/04/logo-ecb-white-100-1.png
© 2022 Одеське Обласне Об'єднання Церков ЄХБ
Контакти
ул. Садовая, 39 пос. Корсунцы Коминтерновский р-н Одесская обл. Украина
То доповніть радість мою: щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум! (Флп. 2:2)
Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь