ميلاد السيد المسيح – радостная весть пришельцам и странникам *

 

Рождественский праздник для детей и родителей, которых опекает Пункт временного содержания беженцев в Одессе, проведен в эти дни, в Одессе. Это было первое, за многие годы, сотрудничество с Пунктом временного содержания беженцев в Одессе. Большинство беженцев – из мусульманских стран.

 * ميلاد السيد المسيح – с арабского переводится как Рождество Иисуса Христа.

 

–  Спасибо всем вам за молитвыПолучился очень классный праздник для детей из центра беженцев. Было около 30 детей и 10 родителей, а также приходил зам. начальника Центра. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. Все остались очень довольны.  Дети ушли с подарками, поделками и морем впечатлений! – поделился впечатлениями один из участников.

 

Одним из организаторов была общественная организация “Надежда людям”:

– Эту дверь Господь нам открыл.  До нас, ни одна церковь не посещала их в течении 9 последних лет. Администрация Центра была в восторге от увиденного и услышанного. И они высказали желание, дальше развивать с нами сотрудничество. 

 

Организаторы рады, что первый праздник прошёл благословенно! Это была хорошая возможность оказать помощь тем, кто оказался в Одессе в поисках свободы и мирного неба над головой.

 

– – – – – –

Также, вам будет интересно: 

 Читання цих історій покаже вам та вашій дитині, як люди з Біблії розмовляли з Богом. Ми також можемо мати з Ним дружбу через молитву.

Кожна історія містить посилання на Святе Письмо, запитання, яке зосереджується на історії, щось, що слід помітити на малюнках, та урок, який діти засвоюють протягом дня.

 

– – – – – – 

Приповісті Соломона багато чого можуть навчити для щоденного життя.

 

– – – – – –

 

 

– – – – – –

Альманах “Богомыслие” – литературно-богословский журнал отечественной евангельской традиции. Его назначение – стать своеобразным мостиком от Академии к Церкви, чтобы формировать богословский подход и библейскую позицию в повседневной жизни народа Божьего. 

Сайт с подробной информацией

 

Підтримуйте служіння пожертвами. "Бо коли є охота, то приємна вона згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має" (2 Кор 8:12).

https://odessabaptist.info/wp-content/uploads/2022/04/logo-ecb-white-100-1.png
© 2022 Одеське Обласне Об'єднання Церков ЄХБ
Контакти
ул. Садовая, 39 пос. Корсунцы Коминтерновский р-н Одесская обл. Украина
То доповніть радість мою: щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду й один розум! (Флп. 2:2)
Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь